DIY Cultural Diplomacy

DIY Cultural Diplomacy is an ongoing project supported by the Swedish Arts Grants Committee. Project website: www.diyculturaldiplomacy.art.


Project Description (Swe)

Sammanfatta projektet kortfattat (i en mening):

DIY Cultural Diplomacy testar villkoren för den svenska mångfalden genom att appropriera rollen som kulturråd och utforskar hur Hiphop kan delta i en framtida translokal kulturpolitisk ordning.

Beskriv konkret vad projektet ska resultera i:

Approprieringsprocessen gestaltas transmedialt. Detta sker genom reflexiva blogginlägg, en Instagramprofil, musikproduktion samt audio-visuellt innehåll. Varje kanal förmedlar olika aspekter av approprieringsprocessen, vilket resulterar i en identitet med tycke och smak, audio-visuell konst, relationer och virtuella kontaktytor.

Vad är det för innehåll projektet ska förmedla, gestalta eller presentera?

DIY Cultural Diplomacy testar villkoren för den svenska mångfalden med frågor som: Hur möjliggörande är den svenska kulturpolitiska ordningen? Hur kan framtidens Hiphop delta i den internationella kulturpolitiska ordningen och under vilka villkor? Hur ser ett svenskt kulturråd ut? Är svensk Hiphop svenskt?

Projektets primära tema framträder i själva approprieringen, vilket gestaltar en ny typ av agens. Denna agens är ett centralt motiv i projektet – förmågan att välja, agera och reagera över ens representationer. Projektets sekundära fokus kommer vara Hiphop i Kina eftersom den är i en formativ och expansiv fas. Det erbjuder både konstnärligt relevant innehåll och diskursivt sammanhang att ställa ovan frågor i.

Det kommer även framträda hur det finns en nationell och en internationell ordning som rent historiskt är ett undantag. Undantaget är dolt bakom retorik och praktik som bl.a. är ett resultat av senkolonialismens och avkoloniseringens ambivalens. Avsikter och betydelser formulerades under lång tid mellan vissa grupper och platser och har bildat ett globalt socialt arrangemang. Nationalstaten är en viktig ordnande enhet i detta arrangemang som upprätthålls av bl.a. inre och yttre institutioner. Svensk kulturdiplomati är ett exempel på en sådan ordnande institution, vilket är en tacksam utgångspunkt för detta projekt då den tangerar två andra ordnande institutioner; nationell kulturpolitik och internationella relationer. Båda är inkluderande sociala arrangemang, dock villkorligt. DIY Cultural Diplomacy utmanar denna ordning och dess normer och praktiker genom den drivande tesen att Hiphop har ett translokalt mandat och att den är epistemologiskt utrustad att informera, utmana och utveckla ovan ordning i en hållbar riktning. Denna tes gör projektets innehåll väsentligt annorlunda från många projekt som utgår ifrån Hiphop, då kulturen lätt reduceras till ett verktyg för riktad demografisk mobilisering (eller en musikgenre). Projektet förmedlar bl.a. exempel och diskuterar innehåll som visar hur konst och kultur alltid har rört sig fritt, utan hänsyn till nationsgränser. Däremot är Hiphopkulturen inte en antites till nationella och internationella ordningsmekanismer. Därför är det viktigt att utforska och försöka aktivt skapa nya former av Hiphop. Eller rättare sagt nya sätt att vara Hiphop, i kontrast till att vara exempelvis musiker och entreprenör.

Beskriv projektets metoder, processer eller tillvägagångssätt. Hur ska ni gå tillväga för att nå förväntat resultat?

Metoden kretsar kring ett centralt begrepp: Appropriering. Det klingar ofta negativt, som i kulturell appropriering, men är egentligen ett potent begrepp. I det här projektet beskriver appropriering dels en av hiphoppens performativa egenskaper och samtidigt projektets metod – estetisering av rollen som kulturråd. Det är en aktiv, subjektiv och motiverad process. Möjligheten att göra detta ligger främst i att yrket som kulturråd är abstrakt och erbjuder en hög grad av tolkningsfrihet för den normkritiske, den oerfarna eller den inte helt svenske. Projektets tillvägagångssätt har därmed designats utifrån det som finns tillgängligt att läsa om förväntningarna på ett kulturråd, exempelvis en jobbannons för ett nytt kulturråd i Peking som publicerades i våras:

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som kulturråd vid Sveriges ambassad i Peking kommer din övergripande uppgift vara att stimulera och fördjupa kontaktytorna mellan kulturinstitutioner och det fria kulturlivet i Sverige och Kina. Det sker genom kontaktskapande verksamhet och olika projekt samt genom att identifiera lokala samarbetspartners. Förutom att fungera som förmedlare kommer du i vissa fall även agera producent som initierar och driver kulturprojekt, samt hittar kompletterande finansiering. Du kommer vidare arbeta med omvärldsbevakning, analyser och rapportering. Du kommer att verka för kulturen som en del i satsningar för att främja Sverigebilden och synliggöra Sveriges värderingar om ett öppet, demokratiskt och jämställt samhälle.

Kulturdepartementet 2019

Beskriv vilka andra områden projektet samverkar med. Varifrån hämtar ni olika influenser och intryck och hur avspeglas det i projektet?

DIY Cultural Diplomacy är ett transdisciplinärt projekt som är inspirerat av lika delar activist research, spekulativ design, rap, global historical sociology och urban studies, Hiphop i Kina, Hiphop i Korea, Hiphop i Japan, Hiphop i Sverige, postkolonial teori, Nigeriansk Afrobeats, panafrikanism, Asmarinos appropriering av italiensk kultur, det svenska mellanförskapet och den svenska kulturpolitiska ordningens bristande legitimitet. Alla delar manifesteras genom musikproduktion, motiv och stilgrepp i foto och video, mode, reflexiva blogginlägg och analyser.

Dessa områden är främst källor till innehåll som på olika sätt tolkas, delas, remixas och kontextualiseras för att i en transmedial helhet spegla hur kulturrådsrollen kan ägas och praktiseras av translokala identiteter.

Det akademiska perspektivet har sin grund i global historical sociology och urban studies. De två vetenskapliga disciplinerna har inte bara informerat projektets teoretiska perspektiv utan även motiverat den epistemologiska ståndpunkten – att agera. Och att inte nöja sig med att förstå och beskriva en maktordning. Allt är inte en politisk utmaning, ofta vet vi bara inte hur vi skapar förändring, eller när den faktiskt pågår!